company img

| Biz kim

Şençzhenen towşan tehnologiýa kärhanasy, tapylan gününden bäri "açyk hyzmatdaşlyk, ýeňiş gazanmak" işewürlik pelsepesine eýerýär. Bazaryň ugrukdyrylyşynyň esaslary we pudagyň çäklendirmesini yzygiderli ýeňip geçmek üçin ulanyjy tejribesi.

Bizde hyjuwdan doly we iň güýçli R&D topary bar. 

Her gün müşderileriň önümlerden we hyzmatlardan garaşýan zatlaryndan has ýokary çykmak üçin elimizden gelenini edýäris. 

Biz ynanýarys: diňe ajaýyp hil önümiň bahasyny gorap biler, diňe soňky ulanyjylaryň has köp hormatyny gazanmak üçin diňe bazar abraýyny gorap biler.

| Önümler

Doňduryjy haltalar, azyk paýlaýyş sumkasy, piknik sumkasy, günortanlyk sumka, sumka sumkasy, gyzgyn suw haltasy, pizza sumkasy, azyk önümleri sumkasy, gyzgyn pizza haltalary we beýleki meýdanlar barada bazardan gowy seslenme alýarys. ISO9001 halkara hil dolandyryş ülňülerine eýerýäris, berk hil dolandyryş ulgamyny döredýäris, ähli önümler CE howpsuzlyk kepilnamasyndan geçdi;

 

Önümlerimiz azyk, derman, iýmit, sowuk zynjyr paýlamak we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar. "Towşan", jemgyýete goşant goşmak üçin önümiň hilini we Howpsuzlyk we Daşky gurşawy goramak işini dowam etdirer.

+ Umumy maksat hökmünde iň gowy abraýy, iň gowy hilli we iň gowy hyzmaty bellemegi talap edýäris.

Häzirki wagtda önümlerimiz diňe bir Hytaý bazaryna satylman, ABŞ, Germaniýa, Angliýa, Fransiýa, Russiýa, Singapur, Malaýziýa we beýleki dünýä ýurtlaryna hem eksport edilýär. Günorta-Gündogar Aziýada, Europeewropada we Demirgazyk Amerikada uzak möhletleýin hyzmatdaşlygymyz bar.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Görüşimiz

Öz borjumyz hökmünde ajaýyp önümleri döretmek, köpçüligiň öwgüsi bilen güýç toplamak; Maksat hökmünde müşderiniň garaşyşlaryndan ýokary bolmak, bitewilik bilen rowaýat bolmak.

Biziň düşünjämiz

“Guşak we ýol başlangyjy” milli strategiýasyna eýermek üçin kynçylyk çekiň we şaýoluň hilini ýokarlandyryň.

Esasy gymmatlyklarymyz:

Konsentrasiýa, innowasiýa, jogapkärçilik, minnetdar.

Hyzmat ýörelgesi:

hilini esas hökmünde kesgitläň, ösýän senagatlaşma arkaly çykdajylary arzanlatmak, iň gowy baha, iň ajaýyp önümleri iň gowy baha we ajaýyp hyzmat bilen üpjün etmek.


Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys. Sorag