Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Esasy önümleriňiz näme?

Gyzdyrylan iýmit sumkasy, azyk eltýän halta, pizza sumkasy, sowadyjy halta, dürli materially günortanlyk halta öndürmekde ýöriteleşýäris.

Önümleriňiziň materiallary näme?

Material dokalmadyk matalar, dokalan däl, pp dokalan, rpet laminasiýa matalary, pagta, kanwas, neýlon ýa-da ýalpyldawuk / mat laminasiýa ýa-da başgalar.

Sargyt gowşurmagyň ähliumumy öňdebaryjy wagty näme?

OEM nusga almagyň wagty: 3-5 gün. Köpçülikleýin önümçilik: 10-20 gün.

Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

Doly enjamlara eýe bolýarys, ähli önümçilik döwründe hiline gözegçilik edip bileris. 5 agzaly qc toparymyz bar, hil gözegçiligi bäş basgançagy öz içine alýar:

ädim 1. materialy barlamak;

ädim 2. çap ediş panelini we kesiş panelini barlaň;

ädim 3. tikin liniýasyny barlaň, tikin hilini barlaň we boş ýüpi kesiň;

ädim 4. harytlaryň gaplanylmazdan ozal hiliniň gowydygyna göz ýetirmek üçin harytlaryň göwrümini, reňkini barlaň;

ädim 5. Harytlary daşarky kartona salmazdan ozal soňky gaplamany barlaň.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?


Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys. Sorag