Uly izolýasiýa edilen azyk torbalary termal izolýasiýa edilen iýmit haltalary pizza getirmek üçin termal halta

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý

Marka ady: Towşan

Model belgisi: Eltip bermek üçin sumka

Material: poliester, dokalan däl, Neopren, EPE, alýumin

Ulanmak: Iýmit

Önümiň ady: ýörite pizza sumkasy

Reňk: sazlaň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý

Marka ady: Towşan

Model belgisi: Eltip bermek üçin sumka

Material: poliester, dokalan däl, Neopren, EPE, alýumin

Ulanmak: Iýmit

Önümiň ady: ýörite pizza sumkasy

Reňk: sazlaň

Çap etmek1: Doly reňkli çap etmek, küpek ekranly çap etmek, ýylylygy geçirmek

Çap etmek2: çap etmek ýa-da kuktomeriň talaplaryna laýyklykda

Aýratynlyk: Eplenýän, ekologiýa taýdan arassa

Eltip bermek usuly: howa, deňiz, kurýer kabul ederliklidir

Üpjünçilik ukyby: Aýda 10000 bölek / bölek ýörite pizza haltasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary: adaty eksport gaplamasy / müşderiniň islegine görä pizza sumkasy.

Gurluşyň wagty: 30

uly izolýasiýa edilen iýmit eltiş torbalary termal izolýasiýa iýmit gowşuryş haltalary pizza getirmek üçin termal halta

Productshli önümlerimiz özleşdirilip bilner. Islän zadyňyzy ululyklary, materiallary, şekilleri, reňkleri, nyşanlary saýlap bilersiňiz .Siz bahany aýtmazdan ozal, aşakdaky maglumatlary berip bilseňiz minnetdar bolarys:

1. Torbanyň ululygy (ini we uzynlygy we gusset)

2. Mukdar

3. Çap edilýän ýer we reňk

4. Material gurluşy ýa-da galyňlygy

5. Haryt şekili (halaýarsyňyz)

mümkin bolsa, ýokardaky maglumatlary bize berýär, aýdyň däl bolsaňyz, size görä iň gowy maslahat bereris

Önümiň beýany

* * Premium izolýasiýa - Pitsa gowşuryş sumkasynda iýmitiň 2,5 sagatlyk temperaturada saklanmagy üçin iki gat izolýasiýa bar. Mundan başga-da, goşmaça ýylylyk şöhlelenmesini üpjün edýän alýumin içerki bar, çyglylygy ýa-da ysy saklamaz.

* * Galyň daşky görnüşi - galyň 600D poliester daşky görnüşi, izolýasiýa edilen pizza haltasynyň ýakyn ýyllarda ygtybarly bolmagyny üpjün eder. Iýmit eltýän halta, şeýle hem ýeňil götermek üçin üstünde berkidilen iki sany tutawaç we goşa güýçli fermuarlary, ýörite çekmezlik üçin ýörite döredilen.

* * Izolýasiýa edilen iýmit eltýän halta, önümiň temperaturasyny durnuklylygy saklaýar we täzeligi ýokarlandyrýar we iýmitleri iň gowy temperaturada saklaýar we iýmäge taýyn.

* * Iýmit, sargyt, pitsa ýa-da başga bir sargyt daşamak üçin niýetlenen termiki sumka. Welosiped, motosikl ýa-da awtoulag bilen syýahat edýän öýde iýmit getirmek hyzmaty üçin amatly.

* * Pleönekeý dizaýn, ammar haltasy hökmünde hem ulanylyp bilner. pizza göteriji sumka.

* * Bu izolýasiýa gowşurylan halta, awtoulagyňyzda iýmit saklamak ýa-da magistraly arassalamaga kömek etmek üçin hem amatlydyr.

IMLA (7)

REygy-ýygydan soralýan soraglar

OME & ODM HYZMATYNY goldaň

IMLA (8)

1-nji sorag: Esasy önümleriňiz näme?

ATyladylan iýmit haltajygyny, iýmit önümlerini eltýän halta, PIZZA BAG, SÖOLGÜLI BAG, DÜZGÜN MATERIALLAR BILEN AÇYLMAK BAGASYNY ÖNÜM ED. .RIS

2-nji sorag: ÖNÜMLERI OFIZIAT MATERIALY näme?

Material dokalmadyk matalar, dokalan däl, PP dokalan, Rpet laminasiýa matalary, pagta, kanwas, neýlon ýa-da ýalpyldawuk / mat laminasiýa ýa-da başgalar. 

3-nji soragSargyt gowşurmagyň ähliumumy öňdebaryjy wagty näme?

OEM nusga almagyň wagty: 3-5 gün.Köpçülikleýin önümçilik: 10-20 gün

4-nji sorag: SYITYASATY NOWDIP EDIP BOLYAN?

DÜŞÜNJI GURNAMALARNY ÖSÜR. .RIS, Bütin ÖNÜM ÖNÜMLERINIUR SYITYASYNY BOLAN BOLAR. BIZDE 5 agza bilen QC toparymyz bar, SYITYASAT BOLAN BOLAN Bäş ädim bar:

1-nji ädim Materialy barlamak;

2-nji ädim Çap ediş paneli we kesiş paneli barlaň;

3-nji ädim Tikin çyzgysyny barlaň, tikin hilini barlaň we ýitirilen üçlügi kesiň;

4-nji ädim ÖNÜMLERINI GORAMAZDAN ÖODÜNI ALYŞ SYITYASYNDAKY ÖNÜMLERI, reňkini barlaň

5-nji ädim Harytlary daşarky kartona salmazdan ozal gutarnykly gaplamany barlaň.

Kompaniýanyň maglumatlary

Doňduryjy haltalar, azyk paýlaýyş sumkasy, piknik sumkasy, günortanlyk sumka, sumka sumkasy, gyzgyn suw haltasy, pizza sumkasy, azyk önümleri sumkasy, gyzgyn pizza haltalary we beýleki meýdanlar barada bazardan gowy seslenme alýarys. ISO9001 halkara hil dolandyryş ülňülerine eýerýäris, berk hil dolandyryş ulgamyny döredýäris, ähli önümler CE howpsuzlyk kepilnamasyndan geçdi;
Önümlerimiz azyk, derman, iýmit, sowuk zynjyr paýlamak we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar. “Towşan”, jemgyýete goşant goşmak üçin önümiň hilini we Howpsuzlyk we Daşky gurşawy goramak işini dowam etdirer.

IMLA (6)
IMLA (3)
IMLA (1)
IMLA (5)
IMLA (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys. Sorag