Dokalan izolýasiýa paketlerini gorap saklamak we ulanmak üçin haýsy çäreler bar?

Tomusda has köp kompaniýa dokalan izolýasiýa haltalaryny, esasanam azyk kompaniýalaryny ulanyp başlaýar, sebäbi süýt we peýnir ýaly iýmit gaplamak üçin dokalan izolýasiýa paketleri zerurdyr. Şeýle-de bolsa, dokalan mata izolýasiýa haltasynyň içinde galan iýmitler ysly bolýar we dokalan izolýasiýa paketini yzygiderli arassalamaly. Dokalan izolýasiýa bukjasy we onuň sowadyjy çäreleri we baglanyşykly iş şertleri. Sarp edilmeýän sowadyjy guraldyr. Mundan başga-da, sowadyjy talaplar has berk bolan ýagdaýynda, sowadyjynyň takyk bolmagy üçin energiýa sarp edilmegini talap edýän elektron izolýasiýa paketini ulanmak zerurdyr. Aşakdaky kiçi seriýalar, dokalan izolýasiýa paketlerini gorap saklamak we ulanmak boýunça seresaplyklara düşünmek üçin hemmeleri alýar:

Dokalan izolýasiýa paketiniň ulanylyşy we saklanylyşy barada bellik:

1. coverokarky gapagy açyň we ýyly suwa batyrylan ýumşak polotensa ýa-da gubka bilen arassalaň we süpüriň.

2. erguwujy serişdäni ulananyňyzdan soň, ony suw bilen arassalamaly, soňra gury mata bilen guratmaly.

3. Estetiki täsire täsir etmezlik üçin elmydama dokalmaýan izolýasiýa paketiniň üstündäki tozany aýyryň.

4. Açyk alaw aragatnaşygyny ýa-da ýiti gural kesmegi öçüriň.

5. rainagyşyň, çyglylygyň, günüň täsiriniň uzak wagtlap täsir etmezligi üçin izolýasiýa täsirine täsir eder.

6. Durmuşyň zerurlyklary üçin dürli ululyklary dizaýn etmeli, gaýtadan ulanylýan tehnologiýa buz paketlerini ulanmak bilen buz gaplary ýylylygy saklamak üçin sowuk saklap bilýär (buz paketleri -190 ° C çenli doňup biler, iň ýokarysy 200 ° çenli gyzdyrylyp bilner. C, islendik ululykda kesip bolýar).

Izolýasiýa sumkasy gyşda we tomusda işewürler we şahsy sarp edijiler üçin gowy ýoldaş we gowy kömekçi. Aboveokardaky punktlary okanyňyzdan soň, dokalan izolýasiýa paketiniň ulanylyşy we hyzmaty has göze iljekdigine ynanýaryn, eger degişli önümleri özleşdirmek zerur bolsa, habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. 

news pic1
news pic2

Iş wagty: Iýul-27-2021
Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys. Sorag