logo

Öz borjumyz hökmünde ajaýyp önümleri döretmek.

insulated bag

Izolýasiýa halta

Marka ady: Towşan

Material: Neýlon

Görnüşi: izolýasiýa

Ulanmak: Iýmit

Reňk: Gyzyl, Gara

Ölçegi: 20 * 20 * 9 dýuým ýa-da Custom

Logotip: Custöriteleşdirilen logony kabul ediň

Haryt: azyk eltýän halta

Ady: izolýasiýa edilen iýmit ýyly ýyly sumka / pizza halta

Eltip bermek sumkasy

Marka ady: Towşan

Material: Neýlon

Görnüşi: izolýasiýa

Ulanmak: Iýmit

Reňk: Gyzyl, Gara

Ölçegi: 18 * 18 * 8,5 dýuým ýa-da Custom

Logotip: Custöriteleşdirilen logony kabul ediň

Haryt: azyk eltýän halta

Ady: azyk eltýän halta / pizza sowadyjy halta

delivery bag
pizza bag

Pitsa sumkasy

Marka ady: Towşan

Material: POLYESTER

Görnüşi: malylylyk

Ulanmak: Iýmit

Reňk: Gyzyl ýa-da adaty

Ölçegi: 18 * 5.25 * 18inç ýa-da adaty

Logotip: Custöriteleşdirilen logony kabul ediň

Haryt: pizza ýyly sumka

Ady: pizza gyzgyn halta / pizza sowadyjy halta

Näme üçin bizi saýlamaly?

Bazar ugruna we ulanyjy tejribesine esaslanýan senagat nusgasyny yzygiderli bozuň, diňe bir höwesjeň hatar işgärlerimiz we iň güýçli gözleg toparymyz däl, eýsem adatdan daşary döwrebap dizaýnerler, ýokary hilli material üpjün edijiler we döwrebaplaşdyryş hem bar. önümçilik ussahanasy.

Biz izolýasiýa haltasyny ýönekeý öndüriji däl, izolýasiýa halta markasynyň önüm bazasy, marka işini üstünlikli amala aşyrmagyň esasy nokady, şübhesiz gowy hyzmatdaş hyzmatdaş saýlamakdyr.

Towşan hyzmaty düşünjesi --- müşderilere elmydama gymmatly hyzmat berýär

1) Müşderiniň tejribesi baradaky maglumatlary ýygnaň we derňäň

Satyş we hyzmat işgärleri arkaly ulanyjy bilen aragatnaşyk saklamak, önümleri gowulandyrmak üçin peýdaly müşderi tejribe maglumatlary almak.

2) Müşderiniň islegini ýygnaň we derňäň

Ajaýyp eltiş sumkasynyň çözgüdini üpjün etmek üçin müşderilerimiz bilen habarlaşyň.

3) Hususy önümçilik

Müşderilere ýokary hilli önümler we çözgütler bilen üpjün etmek üçin ýokary standart önümçilik.

4) Önümi doly eltip bermek

Önümçiligi, eltip bermegi, gurnamagy tamamlamak üçin müşderilere aladasyz goýuň.

5) Ulanyja gönükdirilen

Täze önümleri ösdürmek we gözlemek üçin bazara gönükdirilen önümçilik tendensiýalaryna üns beriň.

6) Önüm aýratynlyklarynyň täsirini güýçlendirmek

Müşderimiziň garaşyşlaryndan has ýokary önümiň jikme-jikliklerini gowulandyrmaga we segmentasiýa bazaryndaky önüm aýratynlyklaryny we artykmaçlyklaryny yzygiderli gowulandyrmaga üns beriň.

7) customöriteleşdirilen önümleriň hilini ýokarlandyrmak

Önümleriň öndürijiligini we işleýşini gowulandyrmak üçin kärdeşleriniň ulanyjy tejribesini seljermek arkaly.

Önümiň görkezilmegi

product display-1

Bu pitsa sumkasy, üpjün ediş hyzmaty üçin zerur bolan ýylylygy saklamagy hödürleýär. Bu halta, muny amala aşyrmak üçin 2 "galyň poli-batly izolýasiýa ulanýar, pizleriňiziň ilkinji sagadynyň bahasynyň bir bölegi üçin bäsdeşlikden 10% ýyly bolýar.

product display-2

Bu premium pizza gowşuryş sumkasy, pizza gowşurýan adamlar, bugly gyzgyn, ajaýyp pizzalary müşderileriňize ýetirmek üçin zerur bolan ähli täzelenmeler bilen düzülendir. Pitsa daşamagy kyn iş edýär we pizzalaryňyzy howandaryň gapysyna edil peçden çykan ýaly gyzgyn we täze gelmäge kömek eder ..

product display-4

Berkidilen gaýyşlar howpsuz, amatly götermäge kömek edýär we gaýta-gaýta ulanmak arkaly dowam eder. Torbanyň aşagyndaky gaty gaty we bilek kemeri, islendik mukdarda pizza daşaýarka durnuklylygy üpjün edýär.

product display-5

Çydamly neýlon daşky görnüşi suwa çydamly, iýmitleri goraýar we tagallasyz arassalanmagy üpjün edýär. Has aňsat arassalamak üçin bu sumkany pes templi gap-gaç ýuwýan maşyna zyňyp bilersiňiz.

product display-6

Siziň amatlylygyňyz üçin sumkanyň daşyndaky aç-açan penjire işgärleriňize menýulary, talonlary, kwitansiýalary ýa-da wizitkalary saklamak üçin ygtybarly ýer berýär.

Custöriteleşdirilen hyzmatymyz

Garaşylýan izolýasiýa haltalaryny saýlamazdan ozal satuwlarymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz, ähli zerurlyklaryňyza iň oňat görnüşde material, reňk we marka aýratynlygyny hödürleýäris.

[Funksiýalar]

Bazardaky umumy izolýasiýa sumkasy materialy, esasan, dokalan mata + alýumin film merjen pagtasynda, soňra Oksford mata ýa-da poliesterde bolýar.

Izolýasiýa sumkasy üçin umumy amal: ekrany çap etmek, reňk nagşy.

Dokalan däl wersiýa: Filmiň örtügi, termiki geçiriş we ofset çap etmek.

Oksford mata ýa-da poliester görnüşi: termiki geçiriş çap etmek

Izolýasiýa sumkasy sowuk / yssy (gyşda ýyly we tomusda salkyn) saklap bilýän hemişelik temperatura täsiri bolan halta görnüşidir. Önümiň izolýasiýa gatlagy, gaty ýylylyk izolýasiýa öndürijiligini üpjün edýän aşa galyň izolýasiýa pagtasydyr. Ansat götermek üçin sumkany bukup bolýar.

[Aýratynlyklary]

Mata: Oksford mata ýa-da neýlon mata, güýçli we könelişen; Suw geçirmeýän rezin tagta, aşagyndaky süýşmäge garşy pad.

Gurluşy: basyşa garşy ulgam bilen gurnalan garaşsyz izolýasiýa edilen azyk ammary, azyk saklanylmaýar.

Içinde: PE pagta bilen ýylylyk we sowuk izolýasiýa funksiýasyna ýetmek üçin azyk ammarynyň içi alýumin folga bilen ýasalýar. Iýmitlere gönüden-göni degip biljek daşky gurşawy goramak we howpsuzlyk önümi.

Funksiýa: gyzgyn ereýän bökdençsiz baglanyşyk tehnologiýasyny, uzak ýylylygy tygşytlamak wagtyny ulanyň.

[Maksatlar]

Göçme, ýeňil we moda dizaýny, iýmitleri uzak wagtlap täzeläp biler, ulanmak aňsat, açyk piknik we gündelik durmuş üçin amatly

 

Aýratynlyklary:

Yssy / sowuk saklaň

Iýmitiň yssy ýa-da sowuk bolmagy üçin izolýasiýa haltasynyň esasy wezipesi, bu gysga möhletli ýylylygy tygşytlamak täsiri bolan ýörite halta, önüm izolýasiýa gatlagy merjen pagta + alýumin folga folga, gowy ýylylyk izolýasiýa öndürijiligini üpjün edip biler.

Çydamly

Ösen garşylyk, agyr basyş ýa-da täsir astynda döwmek aňsat däl, hiç hili yz galdyrmaz.

Möhür

Izolýasiýa sumkasyny saýlanyňyzda bu ilkinji seredişdir. Dürli marka önümleriniň dürli usullar bilen möhürlenendigine garamazdan, möhürlemek iýmitiň uzak wagtlap täze bolmagy üçin zerur şertdir.

Taze

Möhür ölçemegiň halkara ülňüsi, geçirijilik çyglylygy synagyna baha bermekdir. Qualityokary hilli izolýasiýa haltasynyň geçirijilik çyglylygy bazardaky şuňa meňzeş önümlerden 200 esse pesdir, bu bolsa azyk önümlerini uzak wagtlap saklap biler.

Köpdürlüligi we dürlüligi

Dürli ululyklar gündelik zerurlyklar üçin gaýtadan ulanylýan tehnologiýa buz haltalary bilen işlenip düzülendir, buz haltalary sowuklygy we ýylylygy saklap biler (buz haltasynyň iň pes temperaturasy -190 to çenli doňup biler, iň ýokarysy 200 to çenli gyzdyrylyp bilner, ululygy mümkin esassyz kesilmeli).

Daşky gurşawy goramak

Iýmit derejesindäki daşky gurşawy goramak materialy, zäherli we tagamsyz, ultramelewşe garşy, reňkini üýtgetmek aňsat däl.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys. Sorag