Dokalan haltalaryň peýdalary

Dokalan haltalar (köplenç dokalan haltalar diýilýär) gaty, owadan, dem alýan we gaýtadan ulanylýar. Olar ýaşyl önüm.

Plastiki çäk sargytlarynyň goýberilmeginden başlap, plastik halta makalanyň gaplaýyş bazaryndan kem-kemden çykar we gaýtadan ulanyp boljak dokalmadyk söwda sumkasy bilen çalşylýar. Dokalan däl haltalary plastik paketlerden has aňsat we reňk aňlatmasy has aýdyňdyr. Gaýtadan ulanylýan ýitginiň derejesi plastik haltadan pes bolany üçin, dokalan halta has tygşytly we mahabatyň has aýdyň peýdalaryny getirýär.

Custom-Waterproof-aluminum-foil-insulated-cooler-bags-thermal-lunch-bag3

Adaty plastik söwda haltalary pul tygşytlamak üçin inçe we döwmek aňsat. Emma ony güýçlendirmek isleseňiz, pul harçlamaly bolarsyňyz. Dokalan däl haltalaryň döremegi, dokalan haltalar, çydamly we geýmek aňsat däl ähli meseleleri çözdi. Diňe güýçli bolman, eýsem suw geçirmeýän, özüni gowy duýýan we owadan görnüşe eýe bolan örtülen dokalan haltalar hem bar. Bir haltanyň bahasy plastik haltadan birneme ýokary bolsa-da, dokalan söwda haltasynyň ömri ýüzlerçe, hatda müňlerçe on müňlerçe plastik halta ýetip biler.

Custom-Waterproof-aluminum-foil-insulated-cooler-bags-thermal-lunch-bag

Dokalan däl owadan sumka diňe önüm sumkasy däl. Onuň ajaýyp görnüşi has özüne çekiji bolup, köçedäki ajaýyp görnüşe öwrülýän moda we ýönekeý egin sumkasyna öwrülip biler. Mundan başga-da, özüne mahsus suw geçirmeýän we ýelmeýän häsiýetler, elbetde, müşderileriň çykmagy üçin ilkinji saýlaw bolar. Şeýle dokalmadyk sumkada kompaniýanyň nyşanyny ýa-da mahabatyny çap edip biler we mahabat täsiri belli bolar. Bu uly girdeji.

Dokalan haltalaryň daşky gurşawy goramak gymmaty hem bar. Plastiki çäkli sargytlaryň berilmegi daşky gurşaw meselelerini çözmekden ybaratdyr. Dokalan haltalary gaýta-gaýta ulanmak, zibil öwrülişiniň basyşyny ep-esli azaldy.


Iş wagty: Iýul-27-2021
Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys. Sorag