Pitsa sumkasyny satyn almazdan ozal bermeli soraglar

Dogry pizza sumkasyny saýlamak kyn bolup biler we kämahal gaty gymmat bahadan iň oňat sumkany tapmak üçin synag we ýalňyşlyk alyp biler. Ine, belli bir halta girmezden ozal jogap bermeli dört möhüm sorag. Pitsa sumkasyny satyn almazdan ozal berilmeli soraglar.

news pic1

1. Gymmatmy?

Käwagt şeýle bolýar, ýöne köp halatlarda bahanyň bir böleginde şol bir netijäni alyp bilersiňiz, gowy netije almak üçin köp pul tölemeli däl. Adaty pitsany gowşurmak gutusy iýmitiň ýyly bolmagyny maksat edinýär, ýöne ýylylygy işjeň üpjün etmegiň ýerine, pitsany izolirläp biler.

2. Eltip bermegiň dowamlylygy näçe?

Islendik gowşuryş üçin, 15 minutdan az wagtyň içinde pizza haltasyny gyzdyrmak barada alada etmeli däl, gowy izolirlenen pizza gowşuryş sumkasy size yzygiderli hil we temperatura berer, sumkadaky gapagy gözläň we haýsy gatlaklary soraň bolup durýar.

news pic2

3. Nädip gowşurarsyňyz?

Eltip bermek üçin ulanýan ulagyňyz, sumkalaryňyzy saýlamaga uly täsir edýär. Awtoulag gowşurylan ýagdaýynda, gowy izolýasiýa edilen el pitsasy, sumka hile edip biler. Motorokary ulagly ýerlerde ähli artykmaçlyklary bilen motosikl bilen eltip berjek bolsaňyz, ulanmak gaty aňsat we amaly bolan sumka çözgüdini saýlap bilersiňiz. Çantaly pizza haltalary, adatça açyk howada ulanyljakdygyny we içerde pizza gutularyna suw ýetmezligini üpjün edip, gaty izolýasiýa edilýär.

4. Sargydyňyzyň ululygy näçe?

Elmydama sargytlaryňyza laýyk gelýän sumkany saýlamak iň gowusydyr. Kiçijik sargyt üçin uly sumka saýlamak köp ýylylygyň ýitmegine sebäp bolýar, şonuň üçin sargyt ululyklaryňyza baglylykda iki ýa-da üç ululyk satyn almaga synanyşyň. Birnäçe ululygyňyz bar bolsa, her ululygy üçin sumka almak maksadalaýyk, uly sargytlar üçin iki halta ýa-da bir uly göwrümli halta ulanyp bilersiňiz, uly sumkalar üçin agyrlygy goldap bilmek üçin gaty taraply görnüşden has gowy. uly tertip.


Iş wagty: Iýul-12-2021
Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys. Sorag